โรงเรียนบ้านท่านุ่น


หมู่ที่ 7 บ้านบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทร. 0-76452-064

316678483_650920736824346_888044424537423222_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330102-20130707-180912

นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่านุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาตั้งขึ้นครั้งแรกโดยราษฎร พ่อค้า เสมียนพนักงาน ช่วยออกเงินตามคำชักชวนของนายอำเภอธรรมการอำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 โรงเรียนนี้ทรงตัวมาได้นาน 1 ปีเศษ โดยใช้สถานที่เก็บของ(กุดัง) ของนายจิ้นเอ้ง ทองตัน เป็นผู้มอบให้เป็นสถานที่เล่าเรียน ก่อนจากนี้หลักฐานไม่ปรากฏ

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2476 รัฐบาลได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยเงินบำรุงรัฐบาล
ครั้งแรกมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านท่านุ่น มีนายสนิท จินดาพล เป็นครูใหญ่ มีครูช่วยสอนอีก 1 คน นักเรียนทั้งหมด 51 คน เปิดสอน 2 ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ต่อมาเดือนมีนาคม 2477 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกกลอย(บ้านท่านุ่น)
เดือนมกราคม 2494 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านท่านุ่น ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

พัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนา ดนตรี กีฬา ปลอดยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยี อนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม  พัฒนาศักยภาพครู บริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ